Quy định khái niệm cơ bản của tiền lương

14:11 10/03/2020

Quy định khái niệm cơ bản của tiền lương Khái niệm: Tiền lương được hiểu là số tiền mà Người sử dụng lao động phải trả cho Người lao động căn cứ vào năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và điều kiện lao động, được xác định theo sự thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên trong Hợp đồng lao động hoặc theo quy định của Pháp luậtKhái niệm: Tiền lương được hiểu là số tiền mà Người sử dụng lao động phải trả cho Người lao động căn cứ vào năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và điều kiện lao động, được xác định theo sự thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên trong Hợp đồng lao động hoặc theo quy định của Pháp luật

Quy định khái niệm cơ bản của tiền lương

Khái niệm: 

Tiền lương được hiểu là số tiền mà Người sử dụng lao động phải trả cho Người lao động căn cứ vào năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và điều kiện lao động, được xác định theo sự thỏa thuận hợp pháp giữa hai bên trong Hợp đồng lao động hoặc theo quy định của Pháp luật

Điều 90 Bộ luật lao động 2012 quy định về tiền lương như sau

“1.  Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.”

- Tiền lương bao gồm: Lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng. Lương cơ bản là phần tính đủ số lượng, chất lượng lao động đạt được trong điều kiện lao động bình thường. Phụ cấp là khoản bổ sung cho lương cơ bản, bù đắp cho Người lao động làm việc trong điều kiện không bình thường hoặc công việc trách nhiệm cao hơn bình thường. Tiền thưởng là phần trả cho những yếu tố mới nảy sinh trong quá trình lao động như tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm…

- Tiền lương biểu hiện ở 2 khía cạnh: Lương danh nghĩa và lương thực tế. Lương danh nghĩa là số tiền Người sử dụng trả cho Người lao động do cung ứng dịch vụ lao động theo mức ghi trong Hợp đồng hoặc trong thang bảng lương, mức do 2 bên thỏa thuận không trái Pháp luật. Lương thực tế biểu hiện qua số lượng hàng hóa, dịch vụ mà Người lao động có thể mua được từ tiền lương danh nghĩa để phục vụ cho cuộc sống bản thân và gia đình.

>>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty tại Hà Nội

Đặc điểm của tiền lương:

 - Tiền lương là khoản tiền trả cho lao động sống: khách thể của Quan hệ lao động là sức lao động của Người lao động trong quá trình lao động. Thanh toán tiền lương thường được thực hiện định kỳ theo thời gian làm việc của Người lao động. Quan hệ lao động có tính ổn định lâu dài nên Người lao động phải được thanh toán lương để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, tái sản xuất sức lao động.

- Tiền lương được thể hiện dưới hình thức tiền mặt: các bên chỉ có thể thỏa thuận trả lương một phần bằng séc hay ngân phiếu do Nhà nước phát hành với điều kiện kèm theo.

- Tiền lương trong Quan hệ lao động chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của Pháp luật: Nhằm mục đích bảo vệ Người lao động, Nhà nước giới hạn mức trả lương tối thiểu, xác định các nguyên tắc trả lương, bảo vệ tiền lương trong các trường hợp đơn vị sử dụng lao động gặp rủi ro, ấn định mức trả lương trong trường hợp đặc biệt… 

>>>> Xem thêm: Thành lập công ty